logo

Maatwerk

Gebruikte ontwikkeltools: MsAccess / MsVisual Basic

Voor het ontwikkelen van database-applicaties maakt LA gebruikvan MsAccess. Microsoft levert met Access een database-ontwikkeltoolwaarmee snel eenvoudige tot zeer complexe database- applicatiesontwikkeld kunnen worden. Met Microsoft kiezen wij tevens vooreen ontwikkeltool van een bedrijf dat duidelijk de intentie heeftom het in de toekomst verder te ontwikkelen. Bijkomend voordeelis het feit dat Access naadloos samenwerkt met andere onderdelenuit de Office-serie.

MsVisual Basic is van oudsher meer toegesneden op het ontwikkelenvan niet-database georiënteerde applicaties. De laatste tijd wordtVisual Basic ook steeds meer geschikt gemaakt voor database-applicaties.De applicatie-ontwikkeling kost echter meer tijd. Daar staat tegenoverdat Visual Basic u een iets snellere applicatie oplevert. OokVisual Basic wordt geleverd door Microsoft, dus is een investeringin een Visual Basic-applicatie gewaarborgd van ondersteuning,ook in de toekomst.

Client/server applicaties voor meerdere gebruikers

De Access-database wordt vanaf elke werkplek benaderd als bestand.Bij zoekopdrachten worden delen van de database gelezen totdatde gewenste informatie is gevonden. Dit levert u dus relatiefveel netwerkverkeer op. Het maximale aantal gelijktijdige gebruikerswordt bepaald door de beschikbare netwerkbandbreedte gedeeld doorhet verkeer per gebruiker. Dit betekent dus dat het (relatief)hoge verkeer van Access maar een beperkt aantal gelijktijdigegebruikers mogelijk maakt. Het exacte aantal hangt uiteraard afvan de applicatie en de beschikbare netwerkbandbreedte, maar tussende tien en twintig gebruikers ligt meestal het maximum.

De zogenaamde client/server-applicaties maken gebruik van een database-server.Hierbij wordt de database centraal beheerd door één server. Deapplicatie (de client) vraagt de benodigde gegevens aan bij dezeserver. De server zoekt de gevraagde gegevens op in de databaseen stuurt het resultaat terug. Bij deze variant wordt dus alleenhet resultaat van de zoekopdracht over het netwerk verstuurd.Gedurende het zoeken zelf blijft het netwerk onbelast. Dit leverteen aanzienlijke besparing in netwerkverkeer op. Hierdoor kande beschikbare netwerkbandbreedte dus over veel meer gelijktijdigegebruikers verdeeld worden.

Een client/server-aanpak is helaas wel een stuk duurder. Ten eersteis de software voor de database-server kostbaar. Bovendien zijner nog extra licenties nodig om de database-server van elk werkstationte benaderen. Ten tweede is er een hogere processor- en geheugenbelastingvan de netwerkserver waarop de software van de database-serverdraait. Als deze netwerkserver de werklast niet aankan is er eenzwaardere (of extra) server nodig.

Meestal wordt voor een client/server-applicatie ook een veel duurdereontwikkeltool gebruikt. Het mooie is echter dat een in Access(of Visual Basic) ontwikkelde applicatie naar keuze kan werkenop de Access-databasebestanden of op een database-server. Zo kande in Access ontwikkelde applicatie doorgroeien naar een client/server-architectuur.Als uw organisatie groeit hoeft er dan dus niet direct een geheelnieuwe applicatie gebouwd te worden. Er hoeven ook geen dure ontwikkeltoolsgebruikt te worden. De Access-applicatie groeit dus gewoon meemet uw bedrijf.

Ook in database-server-software is er een uitgebreide keus voorhanden.LA is voorstander van Microsoft SQL Server, maar ook met OracleServer kunnen wij u terzijde staan.

Maatwerk uit componenten

De ervaring die LA in de loop der tijd heeft opgedaan, heeft geresulteerdin de beschikbaarheid van een aantal standaardcomponenten die weer hergebruiktkunnen worden. Hergebruik betekent dat de ontwikkelkosten lager zullenuitvallen dan bij conventioneel maatwerk. Het eindresultaat blijft echternaadloos passend bij uw organisatie. LA beschikt over de volgende functionele-en technische standaardcomponenten:

Functionele componenten

 • Relatiebeheer (Registratie van relaties als organisaties en contactpersonen)
 • Procesverwerking (Ondersteuning administratieve processen)
 • Documentbeheer (Mail merge-functies en Digitaal archief)
 • Projectregistratie (Klanten, Projecten en Voortgangsrapportage)
 • Urenregistratie (Werknemers, Activiteiten en Urenlijsten)
 • Magazijnbeheer (Inkoop- en Verbruiksadministratie)
 • Facturering (Facturen, Acceptgiro's en Koppeling naar boekhouding)
 • Knipselarchief (Indexeren van informatie)

Technische componenten

 • Menustructuur (Geavanceerde menustructuur met ingebouwde helpmogelijkheiden mogelijkheid tot uitbreiding met functiescheiding)
 • Geavanceerde zoek en selectiefuncties (Maak zelf selecties voor rapportenen zoekopdrachten)
 • Meertalige applicaties (Hele applicatie of bijvoorbeeld alleen formulierendie naar buitenland gaan)
 • Toegangsbeveiliging (Toegangsbeveiliging met wachtwoorden. Ook voorfunctiescheiding)
 • Installatiehulp (Automatische installatie van Access-databases)
 • Foutmelding en systeeminformatie (Uitgebreide foutmeldingen met systeeminformatiehelpen snel zoeken naar eventuele fouten)
 • Instelbare programma-eigenschappen (Applicatie is naar wens aan tepassen op allerlei eigenschappen

Duikerstraat 4
1432 JW Aalsmeer
Telefoon: 0297-786515
email: info@laweb.nl